Các câu hỏi và câu trả lời có sẵn từ đội ngũ Tanca

Xem hướng dẫn sử dụng (file .pdf):
Quản lý Quản lý chi nhánh Nhân viên
<< Quay trở lại

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng

Phụ cấp

Bạn có 3 cách để tạo ra các loại phụ cấp cho nhân viên

Cách 1: Tạo các quyết định phụ cấp tại mục phụ cấp trên Web Admin. Cách này giúp bạn lưu lại các quyết định phụ cấp theo từng tháng cho nhân viên. Đây cũng là cách bạn tạo ra những loại phụ cấp không thường xuyên hoặc các mức tiền khác nhau đối với nhân viên.

Bước 1: Trên trang Quản trị, chọn Tiền lương và chọn Phụ cấp 

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng

Bước 2: Bấm Tạo mới để bắt đầu

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng

Bước 3Điền đầy đủ thông tin, chọn loại phụ cấp và số tiền

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng

Cách 2: Nếu nhân viên tháng nào cũng có một mức phụ cấp nào đó, bạn có thể thêm mức phụ cấp này trong phần Nhân viên, hàng tháng khi tạo bảng lương họ sẽ có loại phụ cấp này.

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng

Bước 1: Trên trang Quản trị, chọn Nhân sự | Nhân viên

Bước 2: Chọn một nhân viên và nhấn chỉnh sửa

Bước 3: Vào mục Tiền lương/Trợ cấp. Chọn thông tin phụ cấp và điền loại phụ cấp cùng số tiền vào.

Cách 3: Nếu bạn không cần lưu trữ các quyết định phụ cấp thì bạn có thể vào phần Loại bảng lương, tạo một cột định dạng là Nhập vào, sau đó bạn đặt tên là Phụ cấp. Bạn có thể điền mức phụ cấp mong muốn cho nhân viên.

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng

 

Tạm ứng

Tương tự như Phụ cấp bạn có thể tạo ra 2 cách làm Tạm ứng là Cách 1 và Cách 3 của phụ cấp.

Bạn có thể đưa ra các quyết định Tạm ứng hoặc sử dụng Bảng lương để tạo ra các cột tạm ứng của nhân viên.

Bước 1: Trên trang Quản trị, chọn Tiền lương và chọn Tạm ứng

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng

Bước 2: Bấm Tạo mới để bắt đầu

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cần thiết

Tạo các quyết định Phụ cấp – Tạm ứng